Họ cười tôi vì tôi hok giống họ... Tôi cười họ vì...họ quá giống nhau :))